"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Jeleniej Górze


Idź do treści

Regulamin KK

Regulamin Programu
KARTA KLIENTA „SPOŁEM”

I. Definicje

1. Organizator - „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców z siedzibą w Jeleniej Górze,
ul. Matejki 1a - organizator Programu KARTA KLIENTA „SPOŁEM”.

2. Uczestnik– uczestnik Programu KARTA KLIENTA „SPOŁEM”, który przystąpił do
Programu oraz wypełnił Formularz Uczestnika programu KARTA KLIENTA „SPOŁEM”.
3. Karta EC- karta mikroprocesorowa oznaczona logo Społem wydawana Uczestnikowi.
Karta służy do rejestracji Punktów gromadzonych przez Uczestnika w Programie oraz do
wymiany zgromadzonych Punktów na Prezenty.
4. Katalog nagród Programu KARTA KLIENTA „SPOŁEM” („Katalog”)- dokument określający
listę Prezentów /Kuponów oferowanych w Programie za określoną liczbę Punktów.

5. Prezent– korzyść w formie rzeczowej przewidziana w Katalogu.
6. Zamówienie– dokument potwierdzający zamówienie Prezentu, jeżeli jego odbiór w
placówce Organizatora nie był możliwy natychmiast.

7. Punkty– jednostki rozliczeniowe w Programie KARTA KLIENTA „SPOŁEM” przyznawane
Uczestnikom z tytułu zakupu towarów.
8. Saldo Punktowe- liczba Punktów zapisana na Karcie EC, które Uczestnik zebrał z tytułu
uczestnictwa w Programie KARTA KLIENTA „SPOŁEM”.
9. Formularz Uczestnika– formularz składany przez osobę przystępującą do Programu
KARTA KLIENTA „SPOŁEM” zawierający dane osobowe oraz zgodę na ich przetwarzanie
przez Organizatora.

II. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Programu KARTA KLIENTA „SPOŁEM” jest Powszechna Spółdzielnia Spożywców
„Społem” w Jeleniej Górze ul. Matejki 1a w Jeleniej Górze, zarejestrowana w KRS nr 0000130761,
regon 000987176.
2. Program prowadzony jest od 01.02.2012r. tylko i wyłącznie w oznaczonych placówkach Organizatora.
3. Celem Programu KARTA KLIENTA „SPOŁEM” jest nagradzanie Uczestników, którzy dokonują
zakupu towarów w placówkach Organizatora. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa
w Programie KARTA KLIENTA „SPOŁEM”, które Uczestnik akceptuje, przystępując do Programu.

III. Warunki przystąpienia do Programu KARTA KLIENTA SPOŁEM

1. Uczestnikami Programu KARTA KLIENTA SPOŁEM mogą stać się wyłącznie pełnoletnie
osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Warunkiem przystąpienia do Programu KARTA KLIENTA SPOŁEM jest dokonanie w placówce
Organizatora zakupu towarów jednorazowo za kwotę wynoszącą co najmniej 100 zł oraz prawidłowe
wypełnienie i złożenie w placówce Organizatora Formularza Uczestnika.
3. Formularz Uczestnika musi zawierać imię i nazwisko, adres, datę urodzenia oraz własnoręczny podpis
Uczestnika. Udzielenie pozostałych informacji wyszczególnionych w formularzu jest dobrowolne.
4. O wszelkich zmianach danych, umieszczonych w Formularzu Uczestnika, Uczestnik powinien powiadomić
Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje braku zgłoszenia
zmiany danych przez Uczestnika, a także za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub
danych innej osoby.
5. Uczestnik, przystępując do Programu, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych na potrzeby
realizacji Programu oraz akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
6. Udział w Programie i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
7. Uczestnik może przystąpić do Programu w dowolnym momencie jego trwania.
8. Administratorem danych osobowych Uczestnika zawartych w Formularzu Uczestnika jest Organizator
9. Organizator będzie przetwarzać podane przez Uczestnika dane osobowe zawarte w Formularzu
Uczestnika i objęte zgodą Uczestnika na przetwarzanie danych dla celów realizacji Programu KARTA
KLIENTA SPOŁEM, tylko i wyłącznie dla potrzeb prowadzenia Programu.
10. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
Uczestnik w każdym momencie może cofnąć uprzednio wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych
osobowych jednakże cofniecie zgody wywołuje skutki tożsame z rezygnacją Uczestnika z udziału
w Programie KARTA KLIENTA „SPOŁEM”.

IV. Karty EC

1. Karta EC służy identyfikacji Uczestnika w Programie oraz rejestracji Punktów uzyskiwanych przez
Uczestnika. Każda Karta EC posiada numer przypisany konkretnemu Saldu Punktowemu Uczestnika
Programu.
2. Uczestnik może posiadać tylko jedną Kartę EC w tym samym czasie.
3. Karta EC uprawnia Uczestnika do dokonywania czynności przewidzianych niniejszym Regulaminem,
a w szczególności do gromadzenia Punktów, wymiany Punktów na Prezenty i Kupony, do aktualizacji
danych osobowych, do składania reklamacji.
4. Wydana Uczestnikowi Karta EC pozostaje własnością Organizatora
5. Koszt otrzymania Karty Klienta „ Społem” wynosi 15 zł ( słownie: pietnaście złotych)
6. Karta EC nie jest kartą kredytową, bankomatową czy płatniczą.
7. Karta EC jest ważna do końca trwania Programu KARTA KLIENTA SPOŁEM.
8. Karta EC może być używana wyłącznie przez Uczestnika, który wypełnił i przedłożył Formularz Uczestnika.
Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji tożsamości osoby, która przedstawia Kartę EC.

V. Karty EC zgubione, skradzione lub uszkodzone.

1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Karty EC, Uczestnik powinien zgłosić ten fakt w najbliższej
placówce Organizatora oraz złożyć odpowiedni formularz reklamacyjny załączając uszkodzoną kartę.
Nowa karta wraz z przypisanym Saldem Punktowym z momentu zgłoszenia uszkodzenia zostanie
przekazana Uczestnikowi w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji.
2. W przypadku zgubienia lub kradzieży Karty EC, Uczestnik powinien zgłosić ten fakt w najbliższej placówce
Organizatora. W takim przypadku Karta EC, której zgłoszenie dotyczy, zostanie unieważniona. W celu
otrzymania nowej Karty EC Uczestnik powinien złożyć odpowiedni formularz reklamacyjny potwierdzający
utratę Karty EC oraz wniosek o wydanie nowej. Po spełnieniu tych warunków Uczestnik otrzyma nową Kartę
EC z nowym Saldem Punktowym. Saldo punktowe z utraconej karty nie zostanie dopisane do Salda

Punktowego nowej Karty EC.

Opłata za wydanie nowej Karty wynosi 15 zł brutto (słownie: piętnaście złotych).

VI. Gromadzenie Punktów w Programie.

1. Uczestnik może zbierać Punkty na zasadach określonych niniejszym Regulaminem od momentu
przystąpienia do Programu i otrzymania Karty EC
2. Zakupy w objętych programem sklepach sieci "Społem" są premiowane punktami. Przy pierwszym zakupie
na wartość powyżej 100 zł ( słownie: sto złotych), klient nabywa Kartę lienta za 15 zł ( słownie: piętnaście złotych).
W celu otrzymania Punktów, Uczestnik powinien okazać kasjerowi w Placówce Organizatora Kartę EC przed
zapłatą za towary. Po poprawnym odczycie Karty EC przez terminal Punkty zostaną automatycznie dodane do
Salda Punktowego zawartego na karcie.
3. Jeśli Uczestnik nie okaże swojej Karty EC podczas zakupu i przed zakończeniem transakcji, czyli przed
wydrukowaniem dowodu zakupu (paragonu), Punkty nie zostaną przyznane.Punkty nie mogą być przyznane
na podstawie dowodu zakupu po jego dokonaniu (po wydrukowaniu paragonu).
4. Uczestnik może otrzymać na życzenie wydruk z Saldem Punktowym.
5. Punkty są przyznawane w placówkach Organizatora tylko pod warunkiem dokonania przez Uczestnika
pełnej zapłaty za towary, wyłącznie gotówką, bankową kartą płatniczą lub bonami Towarowymi
Organizatora.
6. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Punkty zostały przyznane z naruszeniem zasad niniejszego
regulaminu, następuje wstrzymanie możliwości wymiany Punktów na Prezenty lub wstrzymanie wydania
Prezentu do wyjaśnienia sprawy, jednak nie później niż do 15 dnia roboczego od dnia powzięcia przez
Organizatora informacji, o działaniu sprzecznym z regulaminem.
7. Punkty przyznawane w Programie można wykorzystać jedynie w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

VII. Wymiana Punktów na Prezenty.

1. Punkty mogą być wymienione przez Uczestników wyłącznie na Prezenty wskazane w obowiązującym
Katalogu lub w innych materiałach dotyczących Programu KARTA KLIENTA SPOŁEM, na zasadach
określonych w niniejszym regulaminie.
2. Punkty przyznawane w Programie nie mogą być wymieniane na gotówkę.
3. Uczestnik może żądać wymiany Punktów, jeżeli posiada ważną Kartę EC oraz zebrał wystarczającą
liczbę Punktów, odpowiadającą co najmniej liczbie Punktów przypisanej danemu Prezentowi. Punkty
z różnych Sald Punktowym nie podlegają sumowaniu.
4. Wymiana Punktów powoduje obniżenie Salda Punktowego przypisanego do Karty EC Uczestnika
o liczbę Punktów przypisanych danemu Prezentowi w Katalogu. Obniżenie Salda następuje z chwilą
zamówienia Prezentu.
5. Prezenty określone w Katalogu lub w informacjach dotyczących Programu KARTA KLIENTA SPOŁEM
Uczestnik odbiera bezpośrednio w placówce Organizatora. Jeżeli odbiór prezentu nie jest możliwy
w placówce Organizatora, Uczestnik składa odpowiedni formularz Zamówienia. Odbiór następuje
w placówce Organizatora, w której Uczestnik złożył zamówienie w terminie do 14 dni od dnia złożenia
poprawnego zamówienia.
6. Zamówienie lub bezpośredni odbiór Prezentu może być dokonany tylko przez Uczestnika.
7. W przypadku braku możliwości natychmiastowego odbioru Prezentu, Uczestnik otrzymuje kopię Zamówienia
Prezentu, które stanowi jedyny dokument uprawniający do odbioru Prezentu w placówce Organizatora,
w której zostało złożone zamówienie.
8. Złożone zamówienie nie może być zmienione, ani odwołane.
9. Odbiór Prezentu jest możliwy po złożeniu podpisu przez Uczestnika na Formularzu Odbioru Prezentu.
Podpis musi być zgodny z podpisem złożonym w Formularzu Uczestnika. Organizator zastrzega sobie
prawo do potwierdzenia tożsamości Uczestnika odbierającego Prezent.
11. Przy odbiorze Prezentu Uczestnik zobowiązany jest zwrócić kopię Zamówienia.
12. W przypadku uszkodzenia Prezentu lub niezgodności co do rodzaju lub ilości, Uczestnik zobowiązany
jest wypełnić formularz reklamacyjny, podpisany przez Uczestnika oraz potwierdzony przez pracownika
Organizatora. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni i w tym czasie Uczestnik otrzyma
zamówiony Prezent lub zwrot Punktów odjętych w związku z zamówieniem Prezentu, który okazał się
wadliwy.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zaoferowania w każdym czasie towarów podobnych do
uwidocznionych w aktualnie obowiązującym Katalogu, z zapewnieniem porównywalnej jakości
i funkcjonalności.
14. Organizator zastrzega sobie prawo zmian wartości punktowych przypisanych do oferowanych
Prezentów w Programie KARTA KLIENTA SPOŁEM.
15. Jeżeli zamówiony Prezent ma wady Uczestnik może zgłosić pisemną reklamację w placówce,
w której zamówił Prezent. Do reklamacji musi być dołączony formularz odbioru nagrody. Wadliwy
Prezent zostanie wymieniony w miarę możliwości (dostępności) na nowy bez wad albo na inny
Prezent o tej samej lub wyższej wartości punktowej i podobnym przeznaczeniu, przy odpowiednim
zastosowaniu procedury wydawania Prezentu. Uczestnik może odmówić przyjęcia Prezentu
zastępczego, w takim przypadku Punkty odjęte w związku z zamówieniem Prezentu, który okazał
się wadliwy, zostają zwrócone (dodane do Salda Punktowego).
16. W przypadku Prezentów, które zostały wydane Uczestnikowi wraz z gwarancją producenta,
wady towaru powinny zostać zgłoszone bezpośrednio w punktach serwisowych producenta,
wskazanych w gwarancji.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany, czasowego wstrzymania wydawania lub wycofania
Prezentu przewidzianego w Katalogu lub innych materiałach dotyczących Programu KARTA KLIENTA
SPOŁEM, z przyczyn od siebie niezależnych.
18. Wszelkie ewentualne opłaty skarbowe i podatki związane z wymianą Punktów na Prezent obciążają
Uczestnika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

VIII. Odpowiedzialność Organizatora.

1. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje nieprawidłowego wypełnienia
Formularza Uczestnika oraz zmiany danych osobowych podanych w Formularzu Uczestnika, jak również
udostępnienia swojej Karty EC osobom nieuprawnionym.
2. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości
przysługującej korzyści (Prezentu).

IX. Postępowanie reklamacyjne dotyczące przebiegu Programu.

1. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.
2. Wszelkie Reklamacje, co do przebiegu Programu (w szczególności dotyczące sposobu przyznawania
Punktów oraz wymiany Punktów na Prezenty) mogą być zgłaszane w czasie trwania Programu pisemnie
na adres Organizatora.
3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich złożenia.
4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

X. Postanowienia końcowe.

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu lub Katalogu Programu
KARTA KLIENTA SPOŁEM. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie lub Katalogu będą obowiązywały
od dnia ich ogłoszenia w placówkach Organizatora.
2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie KARTA KLIENTA SPOŁEM w każdym czasie
poprzez pisemne oświadczenie, które następnie powinno zostać wysłane bądź złożone w siedzibie
Organizatora. Uczestnik rezygnujący z udziału w Programie może przed zwróceniem Karty EC wymienić
posiadane Punkty na Prezenty. Uczestnik rezygnujący z Programu zobowiązany jest do zwrotu Karty EC.
Po zwróceniu Karty EC Punkty zgromadzone przez Uczestnika zostaną anulowane. W przypadku rezygnacji
z udziału w Programie, Organizator niezwłocznie usunie dane osobowe Uczestnika udostępnione dla celów
Programu KARTA KLIENTA SPOŁEM.
3. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Uczestnika, Organizator uprawniony
jest do wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie. Wykluczenie z Programu powoduje utratę ważności
Karty EC oraz obowiązek jej zwrotu do Organizatora. Punkty zebrane przez Uczestnika zostają anulowane
z dniem wykluczenia.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Programu KARTA KLIENTA SPOŁEM w każdym czasie
po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji w placówkach Organizatora. Punkty Zebrane przez
Uczestników i nie wymienione na Prezenty w trakcie trwania Programu zostają anulowane z dniem
zakończenia Programu i nie podlegają wymianie na Prezenty.
5. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Programie KARTA KLIENTA SPOŁEM nie mogą być przeniesione
przez Uczestnika na osobę trzecią.
6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby Organizatora na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
7. Regulamin dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz oznaczonych placówkach
handlowych Organizatora.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2012 r.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego